PROJEKTOWANIE SALONU Z KUCHNIA I JADALNI?

Ceni?c Tw?j czas oferujemy mo?liwo?? zam?wienia projektu salonu z kuchni? i jadalni? za po?rednictwem internetu. Od tradycyjnego projektu wn?trza r?ni si? on jedynie sposobem komunikacji. Na podstawie przes?anych na nasz adres e-mail rzut?w,? oraz opisu Twoich oczekiwa? przeprowadzamy pe?en kompletny proces projektowy – powstaje aran?acja dopasowana do upodoba? oraz mo?liwo?ci finansowych. Wizualizacja 3d oraz finalna dokumentacja projektu wn?trza wysy?ana jest poczt? elektroniczn?.

JAK TO WYGL?DA ?

Jak wygl?da projektowanie salonuz kuchnia i jadalni?

Chcemy stworzy? wn?trze kt?re odzwierciedli Twoje marzenia dlatego nie wysy?amy Ci od razu gotowych 3 projekt?w na wygl?d kt?rych nie masz wp?ywu. Ka?da wizualizacja powstaje z Twoim udzia?em. Poznaj?c Twoje potrzeby i oczekiwania przygotowujemy pierwsz? wizualizacj? wybranego przez Ciebie wn?trza, wysy?amy j? do Ciebie. Na podstawie Twojej opinii , uwag co do projektu tworzymy kolejn? i ponownie proces si? powtarza. Po zaakceptowaniu wygl?du wn?trza sporz?dzamy i wysy?amy do Ciebie specyfikacj? materia?ow? – wykaz wszystkich element?w wyposa?enia i materia??w wyko?czeniowych potrzebnych do realizacji wn?trza zgodnie z projektem ze wskazaniem sklep?w w jakich mo?na je zakupi?.

 


CO ZAWIERA I PRZEDSTAWIA PROJEKT

Nasze projekty salonu z kuchni? i jadalni? przedstawiaj? kompleksowo ca?e projektowane pomieszczenia. Projekt w postaci realistycznej wizualizacji 3D b?dzie przedstawia? pod?og? (np. po??czenie p?ytek w kuchni z desk? pod?ogow? w salonie – u?ywamy prawdziwych sklepowych materia??w i podajemy je Pa?stwu), ?ciany w wariantach kolorystycznych (podajemy zastosowane kolory farb np. z Dekorala, Duluxa, Beckers, ?nie?ka), sufit wraz z efektownym podwieszeniem (w tym halogeny jak i ta?my LED), o?wietlenie dekoracyjne (halogeny sufitowe, kinkiety ?cienne, lampy wisz?ce i stoj?ce, o?w. przypod?ogowe itp.), meble (projektowane na wymiar oraz np. z oferty BRW, IKEA, Forte, Szynaka), pod?wietlane p?eczki wn?kowe, opcjonalne ?cianki dzia?owe i luxfery, elementy z p?yt gipsowych, obrazy, fototapety i tapety, kwiaty w nowoczesnych donicach, p?ki i wyposa?enie pomieszczenia w zale?no?ci od jego rodzaju i funkcji jak? pe?ni. Udekorujemy ?ciany wstawiaj?c do projektu obrazy, fototapety i tapety, p?ki i inne wyposa?enie pomieszczenia w zale?no?ci od jego rodzaju i funkcji jak? pe?ni.
Projekty sporz?dzane s? w formie wizualizacji jako zdj?cia JPG (wiele przyk?ad?w realizacji w naszej galerii – tego typu wizualizacje otrzymuje Klient poprzez za??czniki e-maili).
W cenie przygotowujemy do 3 wariant?w wybranego pomieszczenia. (np. ?azienka z prysznicem, wariant drugi – z wann?, salon z naro?nikiem i w wersji drugiej – z zestawem 3+2+1, kuchnia z wysp? a w drugim wariancie ze sto?em). Po wykonaniu pierwszego wariantu , kt?ry powstaje w oparciu o Pa?stwa sugestie, potrzeby i preferencje zawarte w ankiecie wysy?amy go w celu uzyskania od Pa?stwa opinii i uwag jego dotycz?cych. I tak samo po kolejnych. Co oznacza , ?e bior? Pa?stwo czynny udzia? w powstaniu projektu a nie otrzymuj? 3 gotowe warianty projektu od razu , nie maj?c na nie wp?ywu.

W cenie s? zawarte projekty kompleksowe ca?ego projektowanego pomieszczenia. Projekt w postaci realistycznej wizualizacji 3D ze specyfikacja materia?ow?.
Podsumowuj?c w standardowej cenie projektu zawarte jest kompleksowe zaprojektowanie i przygotowanie wielu wizualizacji – zdj?? projektowanego wn?trza w 3 wariantach


DO WYKONANIA PROJEKTU POTRZEBUJEMY

1. Zam?wienie projektu?(KLIKNIJ ZOBACZ JAK ZAM?WI?

2. Wymiary/rzut pomieszczenia/pomieszcze?, kt?ry prosz? przes?a? na e-mail: biuro@f-projektow.pl

3. Wy?lij do nas informacj? ze swoimi oczekiwaniami dotycz?ce projektu na e-mail: biuro@f-projektow.pl

PRZYK?ADOWE ARAN?ACJE I ZDJ?CIA

Salony, kuchnie i jadalnie

 

JAK URZ?DZI? SALON Z KUCHNI? I JADALNI??

Salon z kuchni? i jadalni??to idealne po??czenie zar?wno w du?ych domach jak i mieszkaniach. Otwarta przestrze? daje nam wi?ksze mo?liwo?ci aran?acyjne jak r?wnie? powoduje wra?enie ?wi?kszego oddechu? To rozwi?zanie funkcjonalne i komfortowe. W przypadku polaczenia tych stref zar?wno?aran?acja salonu?jak i?aran?acja kuchni?i jadalni z osobna jest niezwykle istotna. Pomieszczenia powinny ze sob? wsp?gra? stylistycznie, nawi?zywa? do siebie. Kuchnia otwarta na salon nie powinna przyt?acza? go a idealnie si? komponowa?. Urz?dzaj?c?salon z kuchni? i jadalni?, kt?ry b?dzie stanowi? stref? dzienn? musimy zdecydowa? o stylu w jakim ca?o?? b?dziemy chcieli urz?dzi?. Okre?li? musimy nasze potrzeby, oczekiwania i mo?liwo?ci finansowe.

URZ?DZAMY SALON Z KUCHNI? I JADALNI?

Projekt salonu z kuchni? i jadalni??wymaga dok?adnego przemy?lenia pod ka?dym wzgl?dem. To przestrze? reprezentacyjna a jednocze?nie miejsce w kt?rym sp?dzamy najwi?cej czasu wsp?lnie i w kt?rym przyjmujemy naszych go?ci. Konieczne jest funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni nie tylko jej pi?kny wystr?j.?Kuchnia?stanowi serce ka?dego domu. Ka?dy z nas chce by przygotowywanie w niej posi?k?w by?o wygodne, przestrze? zorganizowana. Dobrze zaprojektowana kuchnia to taka w kt?rej mamy do?? miejsca na przechowywanie oraz wystarczaj?c? ilo?? miejsca roboczego.?Salon?jest miejscem wypoczynku , rodzinnych spotka?. Musimy si? zastanowi? jak strefa wypoczynku ma by? rozplanowana by by?o w niej do?? miejsca na wygodny naro?nik czy sof?, co stanowi? ma punkt centralny, jak zaplanowa? ?cian? RTV, czy mam by? w salonie kominek.?Jadalnia?to miejsce , w kt?rym b?dziemy spo?ywa? posi?ki, organizowa? ?wi?ta czy uroczysto?ci rodzinne potrzebne wi?c b?dzie by m?c w pe?ni komfortowo korzysta? ze sto?u odpowiednio du?o miejsca na niego przeznaczone.

PROJEKTOWANIE SALONU Z KUCHNI? I JADALNI?

Aran?acja salonu z kuchni? i jadalni??wbrew pozorom nie jest zadaniem ?atwym. Warto pokusi? si? o skorzystanie z fachowej pomocy projektanta wn?trz. Taki?projekt wn?trza salonu z kuchni? i jadalni??wykonamy stacjonarnie w biurze lub poprzez Internet zamawiaj?c projekt online. Wbrew pozorom zyskujemy czas i oszcz?dzamy pieni?dze. Projekt powstanie w oparciu o nasze mo?liwo?ci finansowe, b?dzie dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwa?. Otrzymamy list? zakup?w i sklep?w w jakich b?dziemy mogli kupi? u?yte w projekcie materia?y. Dzi?ki wizualizacji b?dziemy mieli pewno??, ze w?a?nie tak chcemy by by? urz?dzony nasz salon z kuchni? i jadalnia i efekt ko?cowy nas nie zaskoczy

ARAN?ACJA SALONU Z KUCHNIA I JADALNI?

Na?wystr?j salon z kuchni? i jadalni?, najwa?niejszego, najbardziej reprezentacyjnego wn?trza w naszych mieszkaniach i domach jakim jest wp?ywaj? dodatki, dekoracje. S? jak wisienka na torcie. To dzi?ki nim nadajemy wn?trzu charakteru, ciep?a, przytulno?ci, ?ycia, nowoczesno?ci. Cz?sto poprzez wymian? niewielu element?w mo?emy uzyska? zupe?nie odmienione?wn?trze salonu z kuchni? i jadalni?. Przemalowanie jednej ?ciany, wymiana element?w takich jak dywan, poduszki, o?wietlenie tknie nowe ?ycie w nie jedno wn?trze. Dodaj?c nowoczesn? tapet?, napisy czy nowoczesne plakaty, donice z kwiatami , ramki na zdj?cia mo?emy dope?ni? nasz? aran?acje.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Projekt zabudowy kuchennej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *